Mladenovac - Škola za osnovno obrazovanje odraslih

Врсте речи у српском језику

  • Скупови тачака у равни 
  • Угао 
  • Троугао 
  • Четвороугао

Упознавање ученика са појмом правоуглог координатног система